Facebook Twitter RSS


Predávate byt či dom a neviete čo má obsahovať kúpna zmluva?

Naspäť


JUDr. Peter HavlíkJUDr. Peter Havlík

Aké náležitosti sú povinné v prípade kúpnej zmluvy? Poradíme Vám.

Záležitosti týkajúce sa kúpnej zmluvy sú upravené v ustanoveniach § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Sú nimi najmä:

a) označenie zmluvných strán

b) predmet kúpnej zmluvy

c) dohodnutá kúpna cena

d) práva a povinnosti predávajúceho

e) práva a povinnosti kupujúceho

Ostatné povinné náležitosti zmluvy o kúpe bytu ustanovuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 5 tohto zákona má zmluva obsahovať aj popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome, a to označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, a taktiež určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome.

Je nevyhnutné vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku.

Čo sa týka spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku, musia byť presne určené a popísané, vrátane úpravy práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku a vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na ňom.

Nevyhnutnosťou kúpnej zmluvy je aj vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy. Ak by zmluva neobsahovala toto vyhlásenie, správa katastra návrh na vklad spolu s kúpnymi zmluvami vráti podávateľovi s poučením o odstránení chýb a konanie by bolo prerušené.

Pokiaľ v stanovenej lehote chyby nie sú odstránené, správa katastra konanie o vklad vlastníckeho práva zastaví. Ak sa v dome nachádzajú zariadenia civilnej obrany, je potrebné do zmluvy uviesť aj úpravu práv k týmto objektom.

Nevyhnutnou prílohou kúpnej zmluvy je aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Každá kúpna zmluva, ktorej prevodom je nehnuteľnosť musí mať podľa § 46 ods. 1 OZ obligatórnu písomnú formu.

Okrem vyššie spomínaných podstatných náležitostí je vhodné, aby zmluva obsahovala aj iné ustanovenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a to najmä termín odovzdania domu, resp. bytu, ustanovenia o prepise energií na nového majiteľa, kto bude platiť poplatok na katastri atď.

Kúpna zmluva môže obsahovať aj vedľajšie ustanovenia, medzi ktoré zaraďujeme:

- Výhrada vlastníctva

- Predkupné právo

- Právo spätnej kúpy

a iné vedľajšie dojednania, ktoré majú povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zánik právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou. Bližšia úprava sa nachádza v ustanoveniach § 601 a nasl. Občiansky zákonník.

Taktiež odporúčam uviesť, v koľkých rovnopisoch sa kúpna zmluva vyhotovuje. Podľa súčasnej úpravy sa pre účely katastra vyhotovujú dve zmluvy. Podpisy predávajúcich je potrebné notársky overiť a spolu s potrebnými prílohami a návrhom na vklad do katastra podať na podateľni príslušného katastrálneho úradu.

Ak sa rozhodnete spísať si zmluvu sami, nezabúdajte na možné riziká, ktoré z toho plynú, hlavne, že v prípade akéhokoľvek sporu v budúcnosti bude súd brať do úvahy všetky ustanovenia, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve. Preto je nevyhnutné „dať na papier“ všetko, na čom ste sa dohodli a nespoliehať sa len na „dobré slovo”.

Odporúčam vám v prípade určitých nejasností  a problémov sa radšej obrátiť na právnika.

Autor článku: JUDr. Peter Havlík www.havlik.sk

KOMENTÁRE


Reality Slovensko - Nehnuteľnosti v jednotlivých okresoch

Reality
Bratislavský
kraj

 • Pezinok
 • Malacky
 • Senec
 • Bratislava

Reality
Trnavský
kraj

 • Trnava
 • Piešťany
 • Galanta
 • Hlohovec
 • Senica
 • Dunajská Streda
 • Skalica

Reality
Trenčiansky
kraj

 • Trenčín
 • Partizánske
 • Bánovce nad Bebravou
 • Ilava
 • Myjava
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Považská Bystrica
 • Prievidza
 • Púchov

Reality
Nitriansky
kraj

Reality
Žilinský
kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Mikuláš
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina
 • Martin

Reality
Banskobystrický
kraj

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Brezno
 • Lučenec
 • Detva
 • Krupina
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom

Reality
Prešovský
kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou
 • Prešov

Reality
Košický
kraj

 • Gelnica
 • Michalovce
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Spišská Nová Ves
 • Trebišov
 • Košice

↑ Hore